กรุงศรีและไออาร์พีซี ประกาศความสำเร็จในการโอนเงินระหว่างประเทศผ่าน นวัตกรรม Krungsri Blockchain’s Interledger แบบเรียลไทม์เป็นครั้งแรกของภาคธุรกิจไทย

alt="upic.me"

กรุงเทพฯ (19 กันยายน 2560) – Krungsri Blockchain’s Interledger พลิกโฉมโลกการเงินในภาคธุรกิจ ไทย เมื่อ กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)) และ IRPC (บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)) ร่วมประกาศความสําเร็จนํานวัตกรรม Krungsri Blockchain’s Interledger มาใช้ในการโอนเงินระหว่างประเทศ แบบเรียลไทม์เป็นครั้งแรกในการซื้อ-ขายน้ำมันระหว่างไออาร์พีซีและคู่ค้าในต่างประเทศ

alt="upic.me"

นายโนริอากิ โกโตะ กรรมการผ้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงศรีนับเป็นธนาคารแรกของไทยทีนําเทคโนโลยี Blockchain’s Interledger มาใช้ ในการโอนเงินระหว่างประเทศสําหรับภาคธุรกิจ โดยได้รับความไว้วางใจจาก IRPC ซึงเป็นพันธมิตรทางธุรกิจขนาดใหญ่ของธนาคารมายาวนานในการตอบรับการใช้บริการ Krungsri Blockchain’s Interledger เพื่อโอนเงินระหว่าง IRPC และคู่ค้าในต่างประเทศของ IRPC การให้บริการดังกล่าวประสบความสำเร็จสามารถโอนเงินสำเร็จภายในหลักวินาทีจากเดิม ทีต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1-3 วันทำการ สะท้อนถึงศักยภาพของเทคโนโลยี Krungsri Blockchain’s Interledger สู่การขับเคลือนภาคธุรกิจไทยให้ขยายตัวและเติบโตได้อย่างรวดเร็วมากยิงขึ้น”

ความสําเร็จดังกล่าวเป็นธุรกรรมการโอนเงินผ่าน Krungsri Blockchain’s Interledger ของธุรกิจปิโตรเลียมระหว่างประเทศ คือ บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) และ บริษัท พลังงานบัวสวรรค์ จํากัด ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

“ความสําเร็จครั้งนี้จะสร้างการปลียนแปลงครั้งสําคัญในภูมิทัศน์ทางการเงินสําหรับภาคธุรกิจและจะเป็นพลังขับเคลือนในการขยายบริการโอนเงินระหว่างประเทศ ด้วยนวัตกรรมทางการเงินให้กับคู่ค้าธุรกิจรายอืนๆ รวมทั้งกรุงศรีจะใช้ประโยชน์จากเครือข่าย MUFG กลุ่มสถาบันการเงินทีใหญ่ทีสุดในญีปุ่น และ 1 ใน 5 กลุ่มสถาบันการเงินทีใหญ่ทีสุดของโลก ในการพัฒนาความเชือมโยงของเครือข่าย ที่มีอยู่กว่า 2,000 แห่งในกว่า 50 ประเทศทัวโลกในการส่งมอบบริการโอนเงินระหว่างประเทศ เพือตอบโจทย์ความต้องการและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับลูกค้าธุรกิจของกรุงศรี” นายโกโตะ กล่าว

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผ้จัดการใหญ่บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) กล่าวว่า “เพือให้สามารถตอบโจทย์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ IRPC ได้นำเทคโนโลยี Krungsri Blockchain’s Interledger ซึงเป็นนวัตกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศของกรุงศรีมาใช้ ซึงความสําเร็จในครั้งนี้ จะพลิกโฉมธุรกิจระหว่างประเทศอย่างมาก ธุรกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศทีรวดเร็วขึ้นนั้นช่วยสร้างความได้เปรียบในเวทีธุรกิจ และสนับสนุนโอกาสในการเติบโตธุรกิจได้เป็นอย่างดี และยังเชื่อมโยงการบริหารจัดการในด้านการขนส่งได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบยิงขึ้น”

“ยิ่งไปกว่านั้น ธุรกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศทีรวดเร็วยังช่วยให้ลูกค้าของเรา ซึงเป็นผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ บริษัท พลังงานบัวสวรรค์ จํากัด สามารถบริหารจัดการความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึงส่งผลต่อการจัดการต้นทุน รับสินค้าได้รวดเร็วขึ้น และสร้างความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ”

“ทั้งนี้ IRPC อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ IRPC 4.0 ด้วยการนําระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทัวทั้งองค์กร ทุกขั้นตอนการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การตลาด และการจัดซื้่อจัดจ้างให้รวดเร็วขึ้น โดยคาดว่าจะนำมาใช้ใน ปี 2561 ให้พร้อมขับเคลือนธุรกิจให้สอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0” นายสุกฤตย์กล่าว

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้รับการอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยภายใต้กรอบ Regulatory Sandbox ที่จะนำนวัตกรรมดังกล่าว ออกสู่ภาคธุรกิจ และจะสามารถนำไปสู่การขยายผลการให้บริการด้วยนวัตกรรมดังกล่าวให้กับลูกค้าธุรกิจรายอื่นๆ ต่อไป


Source: Blognone

Leave your vote

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *